תנאי השימוש

עודכן לאחרונה בתאריך 06 בפברואר, 2023

השימוש בתוכנת) MyBusiness CRM "התוכנה"(, לרבות רכיבי התוכנה כמוגדר מטה, כפוף לתנאי השימוש כדלקמן. החברה תהיה רשאית לשנות את תנאי השימוש בתוכנה וכן את רכיבי התוכנה מעת לעת וזאת בהתאם לשיקול דעתה. תנאים אלו זמינים בכתובת האינטרנט https://www.mybusiness.co.il/termsconditions.


הגדרות

"משתמש" - כל אדם, לרבות תאגיד, אשר מבצע כניסה לתוכנה או בוחר להשתמש בה בדרך אחרת. במידה וחברה או תאגיד הינם המשתמשים העיקריים בתוכנה, יהיה כל אחד מהחברים בארגון המבצעים כניסה לתוכנה מוגדר כמשתמש.

"ארגון" - לרוב תאגיד מכל סוג שהוא ותחתיו מספר משתמשים המנוהלים באותו חשבון ובסיס נתונים משותף.

"טופס הזמנה" - טופס חתום המפרט את התנאים הכלכליים והמסחריים שמשתמש מטעמו האישי או מטעם הארגון שלח לחברה כתנאי לתחילת שימוש במערכת.

"רכיבי התוכנה" - תמונות, גרפים, לוח שנה וכל אלמנט HTML או תוכן אינטרנטי אחר שהתוכנה משתמשת בו או מציגה אותו כדרך שבשגרה, לרבות תכנים שהתוכנה משתמשת בהם ומיוצרים או מוצעים על ידי צד שלישי.

"מידע משתמש" - כל מידע הנמסר על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו, לרבות מידע אודות לקוחותיו והן פרטיו האישיים.

קניין רוחני

התוכנה, סימניה המסחריים וזכויות היוצרים בה הינם רכושה הבלעדי של החברה ואין להשתמש בתוכנה מלבד לשימוש המותר בהתאם להוראות רישיון זה. מבנה התוכנה, הקוד שלה וכל אלמנט בה הינם סודות מסחריים של החברה. אין בתנאי שימוש אלה משום הענקה למשתמש של זכויות קניין רוחני או זכויות קניין אחרות כלשהן בתוכנה, ואין לעשות פעולה שיש בה לפגוע בזכויות הקניין של החברה. בנוסף, המשתמש אינו זכאי לשום זכויות בקניינה של החברה, אף אם הציע שידרוגים, שינויים או שיפורים טכניים אשר אומצו על ידי החברה ואשר החברה שילבה בתוכנה.


שימוש ורישיון

1. החברה מעניקה בזאת למשתמש רישיון שימוש בתוכנה בכפוף לתנאי הסכם זה כל עוד המשתמש עומד בתנאי התשלום שהוגדרו בטופס ההזמנה ("תקופת הרישיון"). בתום תקופת הרישיון לא תהיה למשתמש זכות כלשהי בתוכנה.

2. הרישיון הניתן הינו אישי, מוגבל, בלתי עביר וללא בלעדיות למשתמש. בהתאם להסכם זה, ובמסגרת הרישיון אשר ניתן למשתמש, המשתמש אינו יכול לבצע ו/או להרשות לאחר לבצע את המפורט להלן: (א) לתת לצדדים שלישיים ליהנות משימוש בתוכנה ו/או בשירותים, ובין היתר, להשכיר או לתת רישיון-משנה, להעביר זכויות, להשאיל, לשווק, להעלות את התוכנה לרשת האינטרנט, למכור לצד שלישי או להפיץ את התוכנה או חומרים ו/או שירותים הקשורים לה או חלקים מהם בכל דרך שהיא; (ב) להעתיק או לשכפל את התוכנה בשלמותה או בחלקה; (ג) להשתמש במידע הנמצא בתוכנה או לפתח תוכנה אחרת אשר תתממשק עם התוכנה; (ד) לשנות, לתרגם או ליצור יצירות נגזרות של התוכנה או חלקים מי מהן; (ה) לעקוף חסמים טכניים בתוכנה, להשתמש בכלי המאפשר שימוש במאפיינים ו/או פונקציות אשר אחרת אינם ניתנים להפעלה בתוכנה, לבצע הנדסה לאחור של התוכנה או להשתמש בתוכנה לרעה בכל דרך אחרת; (ו) להסיר, לשנות או להסתיר התראות או הודעות לגבי שמירת זכויות לסודיות ו/או זכויות קניין של החברה או של המורשים להעניק רישיונות מטעמה, ובכלל זה התראות לגבי זכויות יוצרים, הקיימות בתוכנה או באיזה מן העותקים של התוכנה; (ז) לבצע או לנסות לבצע כל פעולה אשר תפריע לפעולה תקינה של התוכנה ו/או השירותים המסופקים, תמנע גישה לשימוש בתוכנה או בשירותים על ידי משתמשים אחרים וכלל משתמשי החברה; (ח) לגרום לעומס יתר על תשתית החברה באופן שאינו סביר או שהינו ביחס שאינו פרופורציונאלי בגודלו; (ט) להשתמש בתוכנה באופן שונה מן המותר תחת סעיף זה או הנוגד את תנאי טופס ההזמנה של המשתמש.

3. הרישיון שמוענק למשתמש בהתאם להסכם זה מתיר למשתמש לעשות שימוש בתוכנה על שרתי החברה דרך הענן, בהתאם למחירון שבאתר ובהתאם לטופס ההזמנה של המשתמש. מחירון התוכנה והתכולה של כל תוכנית במחירון עשויה להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקולה הבלעדי של החברה ועל המשתמש להתעדכן מעת לעת בפרטים אלו דרך אתר האינטרנט של החברה בכתובת httsp://www.mybusiness.co.il/pricing (להלן "מחירון").

4. בתקופת הניסיון שהינה 14 יום השימוש הינו ללא עלות, אלא אם תקופה זו הוארכה על ידי החברה. לאחר מכן התמורה תקבע בהתאם למחירון והן בהתאם לטופס ההזמנה של המשתמש. המחיר המוצג הוא עבור משתמש בתוכנה, כמפורט במסמכים אלו.


תמורה ותקופת הרישוי

1. בתמורה להרשאת השימוש בתוכנה כאמור לעיל, ישולם לחברה סכום התואם את הכתוב בטופס ההזמנה של המשתמש או במחירון האתר, בעבור כל משתמש ובתוספת מע"מ. תחילת הרישוי הינה מרגע קבלת טופס הזמנה חתום ועד לתום התקופה בגינה רכש המשתמש את הרישוי ("תקופת ההתקשרות"). הסכום יכלול את התכולה של התוכנית אשר בחר המשתמש, ותכולה זו עשויה להתעדכן מעת לעת כאמור לעיל. החברה רשאית להעלות של המחירים בהתאם לשיקול דעתה ובנוסף המחירים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן.

2. השימוש בבסיס הנתונים מוגבל בהתאם לאמור בתנאי התוכנית. משלוח אימיילים, הודעות SMS, אחסון נוסף לנתון בחבילה ושירותים אחרים כרוך בתשלום נוסף בהתאם למחירון החברה.

3. המשתמש יהיה רשאי להזמין מהספק מעת לעת לפי צרכיו שירותי פיתוח תוכנה של התאמות ושינויים, וזאת בכפוף להצעת מחיר ובהתאם להגדרות שיגדירו המשתמש והחברה באופן נקודתי עבור כל פרויקט בנפרד. בנוסף, עבור השירות והתחזוקה רשאית החברה לגבות תוספת שנתית של עד כ-18% מעלות הפיתוח.

4. הזכות לביטול העסקה תקפה עם קבלת הזמנה חתומה ועד למועד ביצוע התשלום או חלקו וזאת בכפוף לדמי ביטול בסך 25% מערך העסקה.

5. במידה והמשתמש לא שילם חשבוניות פתוחות והינו חב לחברה, החברה תסגור את המערכת של המשתמש תוך 5 ימים מתום תאריך ההתקשרות, במידה ולא תוקנה הפרה זו ומבלי צורך בהתראות מוקדמות. כל הפרה נוספת מתנאי השירות תגרור סגירה מיידית של חשבון המשתמש. משלוח חשבונית במייל לחשבונו של מנהל המערכת, כפי שמוגדר בטופס ההזמנה, או בדואר לכתובתו הרשומה של המשתמש, ייחשב שליחה כדין של החשבונית.

6. למען הסר ספק, משתמשים אשר רוכשים מן החברה מינוי שנתי, המגלם הנחה משמעותית בדמי הרישוי, יתחייבו לחברה במשך שנת הרישוי ולא ניתן יהיה לבטל את החשבון במהלכה מבלי לשלם את יתרת המנוי.

7. הלקוח יכול לסיים את ההתקשרות ללא כל הסבר בתום תקופת ההתחייבות באמצעות הודעה במייל/כתב לחברה. הספק יכול לסיים את ההתקשרות ללא כל הסבר בהתרעה בכתב של 120 ימים לפני תום תקופת ההתחייבות. החברה מתחייבת למחוק את בסיס הנתונים תוך 90 ימים ממועד סיום ההתקשרות.

דרישות חומרה ותוכנה

לשימוש בתוכנה נדרש חיבור אינטרנט מהיר בעל 15MB לפחות. אין באמור כדי להבטיח את מהירות השימוש וכן תנאי הרשת עשויים להשתנות בהתאם לצרכי הארגון, כמות המשתמשים, רמת החומרה והתשתית באיזורו.

לחוויה אופטימלית אנו מציעים להשתמש בדפדנים מודרניים גודמת גוגל כרום או פיירפוקס בגרסה העדכנית ביותר.

תמיכה טכנית

1. במסגרת התשלום תוענק תמיכה טלפונית ודרך כתובת האימייל הייעודית לעניין זה בלבד (המופיעה בדף התמיכה באתר), לטיפול בתקלות משביתות או תקלות מערכת בלבד (באגים) למשתמש אחד בלבד בארגון המוגדר כ"מנהל מערכת", כפי שמופיע בטופס ההזמנה. בארגונים מרובי משתמשים החברה תבקש להגדיר מספר מנהלי מערכת בהתאם לשיקולה הבלעדי של החברה וכאמור בטופס ההזמנה של המשתמש. התמיכה הטכנית תהיה זמינה למשתמשים בשעות הפעילות של החברה - ימים א' עד ה' בשעות 9:00 עד 18:00, לא כולל ערבי חג, חגים ומועדי ישראל אחרים.

2. תקלת חומרה הינה באחריות המשתמש בלבד. שליחת מיילים מן המערכת תתאפשר רק לאחר הגדרת שרת דואר (SMTP/IMAP/POP3) לכל משתמש. הגדרה זו היא באחריותו הבלעדית של המשתמש ואינה חלק משירות החברה. חברת MyBusiness אינה אחראית על הגבלות\איסורים אשר מגובים במסגרת הסכם הפעילות של הלקוח אל מול ספק הדואר. ייבוא נתונים כגון: לקוחות ואנשי קשר מאקסל למערכת MyBusiness הוא באחריות המשתמש בלבד.

3. משתמשים במערכת יוכלו לרכוש שעות נוספות עבור העמקת הלמידה והתפעול במערכת, שכאמור אינן נתמכות בתמיכה הרגילה. שעות אלו יחויבו בהתאם למחירון באתר או בטופס ההזמנה של המשתמש.

4. המערכת תהיה זמינה - Up Time 99% לאורך 364 ימים בשנה לא כולל יום כיפור.

5. במקרה של תקלת תוכנה, זמן תחילת הטיפול בתקלה הינו עד 24 שעות מרגע קבלתה. החברה מתחייבת לבצע את מירב המאמצים לפתור תקלות תוכנה דחופות אך אין החברה מתחייבת כי תקלות יתוקנו באופן מיידי, בפרט תקלות שאינן קשורות לתשתית הפנים ארגונית ועיקרן בתקלות שרת או תקלות אחרות של נותני שירות צד ג'. החברה לא תהיה אחראית לבעיות בגין כל כוח עליון או בעיות שאינה בשליטתה.

6. החברה תגבה באופן יומי את נתוני המערכת, לרבות המידע הקשור למשתמש. יחד עם זאת על המשתמש לגבות בעצמו את הנתונים בתדירות הנדרשת לו.

7. שירותי התמיכה והסיוע לתוכנה יינתנו טלפונית או באמצעות אימייל בלבד וכן ייעשו באמצעות תוכנת שליטה מרחוק. לשם כך, מתחייב המשתמש לרכוש רישיון לאחת מתוכנות השליטה מרחוק עפ"י המלצת החברה, אשר תהיה זמינה בכל עת בהתאם לצורך וכן לדאוג כי המחשב יהיה מחובר לרשת האינטרנט באופן שתינתן גישה למחשב באמצעות תוכנת השליטה מרחוק. בכל מקרה בו אין אפשרות לגישה מרחוק למחשב המשתמש באמצעות תוכנת השליטה מרחוק לרבות עקב חומת-אש (Firewall) ו/או חסימת פורטים (port) ו/או הפנית פורטים בנתב (router) או מכל סיבה אחרת, אין החברה מתחייבת לתת סוג שירות זה.

8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה להימנע ממתן שירותי תמיכה ללא הודעה מראש, ובמקרה של אי סילוק חוב כספי כלשהו של המשתמש כלפיה.

עדכוני תוכנה

1. החברה תעדכן את התוכנה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה. התוכנה ו/או כל עדכון חדש עלולים להכיל שגיאות, או שינויים שלא תמיד יעלו בקנה אחד עם דרישותיו של המשתמש והוא מוותר על כל טענה לחברה בעניין זה החברה תפעל לפי סדר עדיפויות שלה לתיקון תקלות ובאגים. החברה עשויה לבקש מהמשתמש לבצע שינויים על מנת להתאימם לגרסה החדשה, ואינה מתחייבת ששינויים או פיתוחים שבוצעו והתאימו לגרסה הקודמת יעבדו גם על הגרסה המשודרגת. החברה עשויה לדרוש סכום נוסף לביצוע התאמות לגרסאות חדשות או שלא לאפשר למשתמשים מסוימים להשתמש בגרסאות החדשות ביותר.

2. החברה רשאית, מעת לעת לעדכן, לשדרג, לשפר, לאבטח, את התוכנה, הגרסאות, קבצי תחזוקת תוכנה, והשירותים, וכל אפליקציה או קובץ אחר בקשר עם התוכנה והשירותים ("עדכוני תוכנה"). החברה שומרת לעצמה את הזכות ואת שיקול הדעת הבלעדי לבצע עדכוני תוכנה, ובכלל זה להשבית את המערכת לזמן מוקצב או לשנות את זמינות המערכת בדרך אחרת. החברה תודיע מראש למשתמש על שינויים אלו. החברה רשאית לבצע עדכוני תוכנה כך שיחולו באופן מיידי על מנת לעמוד בדרישות כל דין, לשמר את אבטחת המידע במערכת או אבטחת מידע הדרוש לגישה של המשתמש, אף אם אלו יגרמו לתקלות במערכת, וזאת ללא הודעה מראש.

שירותים נוספים

1. החברה עושה מאמצים לפיתוח והרחבת קשת המוצרים והשירותים לשביעות רצון המשתמש, ולשם כך תציע החברה למשתמש, שירותים נוספים אשר יסופקו לו לפי בחירתו, בתשלום או שלא בתשלום למשך תקופה קצובה, כפי שיהיה נהוג בחברה מעת לעת. המשתמש מסכים לקבל דיוור של הצעות מהחברה ומסכים להיכלל במאגר הדיוור של החברה.

2. מוצרים ו/או שירותים אשר סופקו למשתמש במסגרת מבצע ללא תשלום למשך תקופה קצובה, החברה תהא רשאית לגבות בגינם תשלום בתום התקופה בתנאים כפי שיוצעו על ידה באותה העת.

הגבלת אחריות

השימוש בתוכנה ובשירות נעשה באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. בפרט, על המשתמש להקפיד לקיים את חוקי מדינת ישראל. השימוש בתוכנה ובתכנים המופיעים בה מוצעים למשתמש כמות שהם (as is) ולמשתמש לא תהא כל תביעה, דרישה או טענה בגין השימוש בתכניה ו/או הסתמכותו על תכניה. למשתמש ידוע כי עלולים להיגרם בתוכנה תקלות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק אשר ייגרם כתוצאה מתקלות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור. החברה אינה אחראית לאתרים לגביהם קיים קישור (להלן: "לינק"), אין לה כל שליטה על תוכנם של אתרים אלה, היא לא תהא אחראית בגין כל מידע המקושר לתוכנה באמצעות לינק ו/או בכל דרך אחרת והיא לא תחוב באחריות כלשהי בגין הסתמכות המשתמש על המידע המובא באתרים אלה. בנוסף, ידוע למשתמש כי אין בהופעת קישור לאתר שלישי משום המלצה לאתר או לבעליו. לא ניתן להתאים את התוכנה לצרכיו של כל משתמש והמערכת אינה נותנת פתרון מלא לכל בעיות ודרישות המשתמש - המשתמש בדק ובחן כי מערכת MyBusiness עונה על הדרישות שהוצבו על ידו טרם הזמנת רישיון השימוש במערכת. אין התוכנה באה במקום כישוריו המקצועיים של המשתמש/או האנשים הפועלים מטעמו. השימוש בתוכנה וביצועיה (שעשויים להשתנות במהלך העדכונים) וכן התאמתם למטרות או שימושים מסוימים, הינם באחריות המשתמש ובפיקוחו בלבד. החברה אינה אחראית באופן כלשהו לתוצאות השימוש בתוכנה, להפסד הכנסה, אובדן רווח או כל נזק אחר הנובע מכך. המשתמש מוותר על כל טענה כלפי החברה לעניינים אלה. החברה אינה מתחייבת ששירותי התוכנה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות. החברה אינה אחראית לכל רכיב נוסף כגון חומרה, תקשורת, תוכנות נלוות, אנטי וירוס וכדומה. על המשתמש לדאוג לכך שהחומרה בה הוא משתמש הנה מתאימה וכן לכל רישוי תוכנה אחר המותקן עליה. בשום מקרה לא תחול על החברה כל אחריות בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר עלול להיגרם למשתמש או לצד ג' כלשהו עקב השימוש בתוכנה זה וכולל, בין היתר אך מבלי לגרוע מן האמור, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין פגיעה גופנית, אובדן הכנסות בעסקי המשתמש, הפסקת עסקי המשתמש, אובדן נתונים או אובדן מידע עסקי וכל נזק כספי, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בתוכנה זה או בביצועיה , בקצב השימוש ו/ או בהפרעה לשימוש ו/או בהפסקת השימוש בתוכנה, באספקה או באי-אספקה של השירות, או בכל מידע אחר, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בתוכנה, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין או על כל דין אחר, על אף כל הודעה מוקדמת לחברה או למי מספקיה על האפשרות לגרימת נזקים כאמור. אם המשתמש אינו שבע-רצון מחלק כלשהו של התוכנה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותו הוא הפסקת השימוש בתוכנה.

החברה לא תחוב בכל אחריות בגין החלטות ו/או פעולות של המשתמש הנובעות מהסתמכות על תכני התוכנה.

 מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה אחריותה הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה לתשלום פיצוי בגין נזקים, מכל עילה שהיא – חוזית, נזיקית או אחרת המצויה בתחום אחריותה של החברה על פי תנאים אלו הינה מוגבלת לתמורה ששילם המשתמש ב-12 החודשים האחרונים לחברה בעבור השירות.

אבטחה ופרטיות

החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים כמקובל בתחום האינטרנט ואף דואגת לעדכן את מערכת האבטחה של התוכנה מעת לעת. למרות זאת, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של החברה. על כן, החברה לא תהא אחראית לנזק שייגרם בעקבות חדירה למאגר נתוניה ו/או בגין שימוש שיעשה במידע המשתמש במקרה של חדירה למאגר הנתונים כאמור. המשתמש מסכים לכך ומאשר כי כל מידע שנמסר באמצעות התוכנה נמסר מרצונו החופשי. המשתמש מסכים לכך שהחברה תוכל לעשות שימוש במידע אודותיו, לרבות שימוש במידע למטרות סטטיסטיות, העברת מידע פרסומי אליו, זאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. מבלי לגרוע באמור לעיל, החברה מתחייבת לשמור בסודיות מירבית וככל הניתן את כל פרטי לקוחות הארגון וכל מסמך ו/או מידע מזהה ביחס אליהם ולא להעביר פרטים ומידע אלה לכל בית עסק אחר, מלבד אם ארגונים צד שלישי אלו יתחייבו באותם התחייבויות אלו של החברה. המשתמש מסכים לכך שהחברה תהא רשאית לשמור את המידע שיימסר על ידו במאגרי המידע שלה.

הוספה והסרת משתמשים

הוספה והסרת משתמשים היא באחריות המשתמש בלבד. כל משתמש בסטטוס "פעיל" יחויב ללא קשר לפעילות במערכת בפועל.

סמכות שיפוטית

על ההסכם ועל כל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, פירושו ו/או ביצועו ו/או הפרתו ו/או תוקפו ו/או חוקיותו ו/או ביטולו וכיו"ב יחולו דיני מדינת ישראל. לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב - יפו מוקנית סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בהסכם ובכל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, פירושו ו/או ביצועו ו/או הפרתו ו/או תוקפו ו/או חוקיותו ו/או ביטולו וכיו"ב.

שיפוי

המשתמש ישפה את החברה ו/או מי מטעמה בגין נזק, ו/או הפסד ו/או אבדן רווח ו/או תשלום או הוצאה שייגרמו להם, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחה עורך דין, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידי המשתמש ו/או על ידי מי מטעמו.

שונות

הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הינו מתייחס גם לנשים.

הכותרות ו/או ההדגשות בתנאי שימוש אלו משמשות לשם הנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית כלשהי. הסכם זה ביחד עם טופס ההזמנה ממצא את כלל ההסכמות בין החברה למשתמש ולארגון ואין בדברים שהוסכמו בעל פה לשנות את הסכם זה. כל שינוי למסמך זה יהיה בכתב בלבד וייחתם על ידי שני הצדדים. במידה ותנאי השימוש סותרים ו/או אינם מתיישבים בקנה אחד עם התנאים בהסכם אחר יגברו התנאים בהסכם זה , והצדדים יפעלו על פיהם. החברה רשאית להשתמש בלוגו החברה של המשתמש ולהציגו בנכסים הדיגיטליים שבבעלותה ללא אישור מראש. החברה רשאית לסיים את התקשרותה עם המשתמש ולהפסיק את מתן שירותי התוכנה למשתמשים, וזאת בהחלטה חד-צדדית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוקים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בתוכנה מעת לעת, זאת ללא מתן הודעה מראש ועל הצדדים יחולו תנאי השימוש המתוקנים מיום פרסומם ואילך.

תנאי לשימוש בתוכנה הוא כי המשתמש קרא בקפידה את תנאי השימוש בתוכנה, הבין את משמעותם והסכים לקבלם כפי שהם. כל משלוח של התכתבויות בכתב בין החברה לבין כתובת המייל המתועדת בחשבון מנהל המערכת כפי שמעודכן במערכות החברה תהיינה קבילות לעניין מסירת כל הודעה.

מסלול חינמי

החברה מציעה מעת לעת מסלול חינמי לעסקים בתחילת דרכם. חבילה חינמית זו מוגבלת לעד 25 אלף רשומות ו/או 200 מגה בייט למשתמש.

החברה רשאית לסגור חשבון חינמי אף אם עמד בתנאים אלו במידה ולא נעשה שימוש בתוכנה במשך שלושה חודשים רצופים.


Your Success, Mybusiness

הירשם עכשיו וקבל גישה מיידית ובחינם לגרסת דמו למשך 14 יום

צור קשר

Yad Harutsim St 12, Tel-Aviv
Israel 6770005
972.77-6049599+

logo

© כל הזכויות שמורות ל- 2019 MyBusiness -CRM